چای سفید

45000 تومان

دمنوش لیمو گراس

30000 تومان

چای زعفران

40000 تومان

دمنوش بلک بری

35000 تومان

دمنوش رزبری

35000 تومان

دمنوش گوجی بری

35000 تومان

دمنوش بلوبری

35000 تومان

دمنوش کرن بری

35000 تومان

چای ماسالا

35000 تومان

دمنوش کندر

35000 تومان

دمنوش گریپ فروت

33000 تومان

دمنوش به

33000 تومان

دمنوش جینسینگ

35000 تومان

چای کارامل

35000 تومان

چای سبز اولانگ

28000 تومان

چای ترش

28000 تومان

دمنوش انار

28000 تومان

دمنوش آرتیشو

28000 تومان

چای سیاه ایرانی

28000 تومان